algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van P&R promotie en reclame artikelen

 

Inschrijfnummer K.v.K. te  Zwolle: 05079356

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van (verpakkings)werk en/of van koop en verkoop en/of het verrichten van advies- en overige werkzaamheden van G. Jonkeren (eigenaar Right Time private label) h.o.d.n. P&R promotie en reclame artikelen, Reclameflesjes.nl, Reclamebidons.nl, Reclamebekers.nl, Reclameblikje.nl, Rightenergy.nl,  gevestigd te Hardenberg hierna te noemen “P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN”.
 2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 7. Onder “zaak” wordt in deze voorwaarden verstaan de door P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN geleverde verpakking al dan niet inclusief de inhoud. In voorkomende gevallen kan ook de inhoud en het ontwerp van de zaak door P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN worden geleverd.

Artikel 2: Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN bindend.
 2. Mondelinge afspraken binden P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN eerst nadat deze schriftelijk door P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN zijn bevestigd, dan wel zodra P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De door P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer - doch niet uitsluitend - bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
 3. Getoonde en/of verstrekte monsters, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en op de website van P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. De in het vorige lid van dit artikel genoemde monsters, modellen, tekeningen e.d. blijven te allen tijde eigendom van P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 5. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de

overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling aan P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij is verplicht alle gegevens, welke P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN naar diens oordeel nodig heeft, in de ge­wenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN te verstrekken.
 2. P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de we­derpar­tij aan de in het vorige lid van dit artikel genoemde verplich­ting zal hebben vol­daan.
 3. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN voor gevol­gen voort­vloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gege­vens.
 4. De wederpartij zal P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe opdrachten.
 5. P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN zal de door de wederpartij aan hem verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden ter beschikking stellen.
 6. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN tijdig kan beschikken over de te verpakken zaken en eventueel door de wederpartij te leveren verpakkingsmaterialen;
 7. De wederpartij is verplicht de bij P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN, voor de te verrichten werkzaamheden, ondergebrachte zaken adequaat verzekerd te hebben en te houden voor risico’s, zoals -maar niet uitsluitend- schade, verlies en/of tenietgaan.
 8. De wederpartij dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de door P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN uit te voeren werkzaamheden daardoor geen vertraging ondervindt.
 9. Indien de wederpartij niet of niet-tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet is P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN gerechtigd de daaraan verbonden kosten en/of schade bij de wederpartij in rekening te brengen. De wederpartij vrijwaart P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN voor alle aanspraken van derden die voort­vloeiende uit het niet, niet juist en/of onvolledig nakomen van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst.

Artikel 6: Levering, (op)leveringstermijn

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de (advies)werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale ter­mijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn over­eenge­ko­men. Indien P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Bij levering c.q. uitvoering van de (advies)werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN per transactie worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken c.q. het resultaat van de (advies)werkzaamheden gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering in deze voorwaarden wordt verstaan het feitelijk ter beschikking stellen van de zaak aan de wederpartij of een transporteur.
 4. Verzending van door P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN verpakte zaken geschiedt op een door P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
 6. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico's adequaat te verzekeren.
 7. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.
 8. Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in dit artikel.
 9. Indien het niet mogelijk blijkt de niet-bederfelijke c.q. houdbare zaken (food producten) en/of andere zaken (non-food producten) aan de wederpar­tij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN in staat moet stellen de zaken te leveren.
 10. Indien de wederpartij ook na verloop van de door P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag in verzuim en heeft P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 11. Indien het niet mogelijk blijkt zaken met een bederfelijke c.q. niet-houdbare inhoud (food producten) aan de wederpar­tij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, zal P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN deze opslaan c.q. zich inspannen de zaken – voor zover de inhoud ervan niet door de wederpartij is geleverd – te verkopen. Indien P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN er niet in slaagt de betreffende zaken te verkopen, behoudt hij zich het recht voor de zaken te vernietigen. Zaken met bederfelijke c.q. niet houdbare inhoud die de wederpartij heeft geleverd en die deze niet af wil nemen, zullen vernietigd worden. Bij verkoop respectievelijk vernietiging van de zaken als hiervoor beschreven, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon­den, onverminderd het recht P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN vergoeding van schade en/of gederfde winst te vorderen. Bij opslag van de zaken stelt P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN in staat moet stellen de zaken te leveren. P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of verminderen van de kwaliteit van de (inhoud van de) zaak gedurende de tijd van opslag.
 12. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet. Een ingevolge lid 11 van dit artikel eventueel ontvangen verkoopbedrag strekt in mindering op hetgeen de wederpartij aan P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN verschuldigd is.
 13. P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbeta­ling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot leve­ring over te gaan.

Artikel 7: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken c.q. de uitvoering van de (advies)werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 2. Wanneer de leveringen c.q. de uitvoering van de (advies)werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpar­tij in rekening te brengen.
 3. Alle onkosten welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenge­komen.

Artikel 8: Emballage

 1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage waarin zaken worden afgeleverd, blijven eigendom van P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN en mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze zijn bestemd.
 2. P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN is gerechtigd om voor deze emballage statiegeld bij de wederpartij in rekening te brengen. P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN is verplicht deze emballage terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht, gedurende een door P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN bepaalde periode na de leveringsdatum.
 3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.
 4. Indien het - ter beoordeling van P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN - noodzakelijk mocht blijken, wordt emballage tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening gebracht en niet teruggenomen.

Artikel 9: Reclames en retourzendingen

 1. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van zaken met een niet bederfelijke c.q. houdbare inhoud (waaronder geconserveerde en diepgevroren food producten) en/of andere inhoud tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN worden gebracht, dan wel dient de wederpartij P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN binnen 48 uur na ontvangst hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN.
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. de beëindiging van de werkzaamheden aan P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN te worden gemeld.
 3. De wederpartij is verplicht direct na de ontvangst van zaken met een bederfelijke c.q. niet-houdbare inhoud (food producten) tot controle ervan over te gaan. Met betrekking tot deze food producten dienen reclames van welke aard en in welke vorm dan ook binnen 24 uur na aflevering schriftelijk door de wederpartij aan P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN te worden gemeld.
 4. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 5. Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit het product is vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN.
 6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de weder­partij niet op.
 7. P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
 9. Indien de zaken na aflevering geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 10. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afge­wikkeld krachtens het bepaalde in artikel 10.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en garantie

 1. P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken (inclusief de eventueel verloren gegane inhoud) c.q. de verrichte werkzaamheden.
 3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN gesloten verzekering.
 4. P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
 5. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
 6. Indien P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN voor de vulling van de zaken stoffen van derden betrekt, baseert P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN zich ten aanzien van de gedragingen en eigenschappen van deze stoffen op de gegevens die door de producent of de leverancier van die stoffen aan P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN zijn verstrekt. P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN is op grond van het voorgaande niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan in samenhang met de verwerkte stoffen.
 7. In alle gevallen is de termijn waarbinnen P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN tot vergoeding van vastgestelde

schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

 1. P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN zal de wederpartij nader informeren over de eventueel toepasselijke garantie op de geleverde zaken. Indien de door P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN(door)geleverde zaken dan wel onderdelen daarvan door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 2. De wederpartij verliest diens rechten jegens P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
  2. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, grondstoffen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN zijn verschaft en/of voorgeschreven;
  3. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN heeft verstrekt en P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd.

Artikel 11: Betaling

 1. Betaling dient Vooraf te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn niet volledig is betaald:
  1. zal de wederpartij aan P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN een vertragingsren­te verschul­digd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan­den aangemerkt;
  2. zal de wederpartij, na daartoe door P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal ver­schuldigd zijn 15% van de som van de hoofd­som en de vertragings­rente met een absoluut minimum van € 150,00;
  3. heeft P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 3. Ter keuze van P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke­stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsver­plichtingen heeft voldaan, is P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplich­tingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open­staan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de

gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

 1. In geval P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN het ontwerp van de verpakking of onderdelen daarvan gemaakt heeft is en blijft hij rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN voorbehouden.
 3. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Ingeval door de wederpartij een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen gebruik, waardoor de wederpartij niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging openbaarmaking of het anderszins ter kennis brengen van derden.
 5. Door het verstrekken van gegevens aan P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN, verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 1. P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpar­tij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin­gen jegens P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van ver­richte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 3. Ingeval P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN een beroep doet op het eigendomsvoor­behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon­den, onverminderd het recht van P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 4. De wederpartij is verplicht P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN terstond schrif­telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 14: Pand/ warrantage

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

Artikel 15:Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele­ of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel­schuld erkent.

Artikel 16: Overmacht

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN krach­tens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehou­den niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere­kenbare niet-nakoming aan de zijde van P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN, is P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou­den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere­kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstan­digheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; weersomstandigheden, bedrijfssto­ringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur­verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 17: Ontbinding, annulering/ opzegging

 1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex

artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.

 1. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 2. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 3. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN een door P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN te vergoeden. P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en - te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 4. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN ter zake.
 5. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 18: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 1. Op de tussen P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN, door dat recht worden beheerst.
 3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoeg­de Nederlandse rechter, zij het dat P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is P&R PROMOTIE EN RECLAME ARTIKELEN gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

 

Datum: 26 maart 2008

Promotie en Reclame © 2019